Home

    De FOD Volksgezondheid lanceert een campagne over veilig gebruik van biociden voor professionele gebruikers en verkopers.  Met de campagne ‘Biociden? Ik gebruik ze doordacht!’ reikt de FOD praktijkgerichte folders, infofiches en getuigenissen aan om het veilig te houden op de werkvloer.

Biociden zijn een soort van pesticiden, net als gewasbeschermingsmiddelen. Ze worden gebruikt om ongewenste organismen af te schrikken, onschadelijk te maken of te vernietigen. Voorbeelden zijn insecticiden, muizen- en rattengif en schimmeldodende producten. Ook desinfectiemiddelen, die sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus overal ingezet worden, zijn biociden.

Biociden zijn doeltreffend in het bestrijden van ongewenste organismen, maar ze kunnen ook een risico vormen voor de gezondheid. Als het risico groot is, behoren biociden tot het gesloten circuit. Ze zijn dan hoofdzakelijk voorbestemd voor professionele gebruikers. Het is belangrijk om biociden op een correcte manier te gebruiken en dat werknemers zich goed beschermen.

Hou het veilig!

Met de campagne ‘Biociden? Ik gebruik ze doordacht!’ wil de FOD Volksgezondheid verkopers en gebruikers zeer gericht informeren over een veilig gebruik van biociden, de risico’s die eraan verbonden zijn en de registratieplicht voor biociden met een hoog gezondheidsrisico.
Download het campagnemateriaal op www.biocide.be.

Persbericht (PDF)


 
Brussel, 26 oktober 2020 - Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen.

De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum starten daarom de campagne “Lezen voor gebruik” om mensen aan te zetten altijd eerst het etiket te lezen, hen bewust te maken van de risico’s en tips te geven over hoe chemische producten veilig te gebruiken.

Via radiospots en een (sociale) mediacampagne willen de FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum tonen hoe je ongevallen met chemische producten kan vermijden. Op www.lezenvoorgebruik.be staan voorzorgsmaatregelen, de gevaarsymbolen en hun betekenis en een reeks animatiefilmpjes die herkenbare thuissituaties in beeld brengen. De brochure LEZEN VOOR GEBRUIK staat vol praktische tips over hoe ongevallen te vermijden! Bestellen via 02 524 97 97 of info@health.fgov.be.

Gemiddeld zijn er sinds maart 2020:
 • 5x meer ongevallen met handgels (in totaal 1003 oproepen)
 • 3x meer ongevallen met andere ontsmettingsmiddelen (in totaal 565 oproepen)
 • 2x meer ongevallen met bleekwater (in totaal 1024 oproepen)
 • een kwart meer ongevallen met essentiële oliën (in totaal 595 oproepen)
Sinds de coronacrisis zijn alcoholhoudende handgels overal aanwezig. Door het hoge alcoholgehalte (>70%) kan zelfs een kleine inname al tot een ernstige vergiftiging leiden, zeker bij kinderen. Ook contact met de ogen moet je vermijden. Laat kinderen enkel onder toezicht van een volwassene alcoholgel gebruiken.

Deze drie eenvoudige tips helpen je veilig om te gaan met chemische huishoudproducten:
 • Bewaar chemische huishoudproducten steeds buiten het bereik van kinderen.
 • Sluit ze na elk gebruik onmiddellijk goed af.
 • En … lees altijd het etiket aandachtig voor gebruik!


  Brussel, 16 oktober 2020 - De Europese Commissie heeft haar Chemicals Strategy for Sustainability gelanceerd als onderdeel van de Europese Green Deal. Hiermee wil Europa zijn al zeer uitgebreide wetgevend kader over chemische stoffen en producten hervormen en beter afstemmen op het hergebruik van materialen in een circulaire economie.

Voor essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, zijn drie basisprincipes daarbij prioritair. Een wetenschappelijke en risicogebaseerde aanpak op Europees niveau, meer innovatiesteun voor duurzame productontwikkeling en de garantie op een gelijk speelveld met andere continenten waarbij ingevoerde producten en consumentengoederen aan dezelfde hoge veiligheidseisen moeten voldoen om onze gezondheid en ons leefmilieu te beschermen.

Met haar nieuwe Chemicals Strategy for Sustainability erkent de Europese Commissie in de eerste plaats het belang van chemie in ons dagelijks leven. Het is de chemie die de essentiële bouwstenen levert voor heel wat gebruiksvoorwerpen die ons comfortniveau verhogen en tegelijk zorgt voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, materialen en producten die de economie en samenleving klimaatneutraler, energie-efficiënter en duurzamer maken.

Die onmiskenbare maatschappelijke meerwaarde dient evident hand in hand te gaan met de optimale bescherming van mens en milieu tegen de mogelijke risico’s die bepaalde chemische stoffen kunnen opleveren. Daarvoor beschikt Europa al over de meest uitgebreide en strengste chemiewetgeving ter wereld. Sinds de invoering van REACH in 2007 is voor meer dan 23.000 chemische stoffen informatie om een veilig en verantwoord gebruik te kunnen garanderen beschikbaar bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Maar wetenschap evolueert en innovatie staat niet stil. Europa wil nu zijn productwetgevingen meer stroomlijnen, transparanter maken en beter afstemmen op elkaar en op de principes van een circulaire economie. Het is daarbij belangrijk dat voor alle Europese lidstaten dezelfde spelregels gelden en dat de strenge Europese criteria voor chemische stoffen ook wereldwijd worden promoot als een internationale standaard. Recent onderzoek van ECHA heeft aangetoond dat 1 op de 4 geïnspecteerde producten geïmporteerd vanuit andere werelddelen onjuiste productinfo vermeldde of te hoge concentraties aan gevaarlijke stoffen bevatte.

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: “De bescherming van de gezondheid en het leefmilieu komt altijd op de eerste plaats. Al is het wel van cruciaal belang dat objectieve wetenschappelijke data altijd de basis vormen voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en we niet zomaar arbitrair stoffen bannen maar net innovatie aanmoedigen om op zoek te gaan naar veilige en duurzame alternatieven. De chemiesector gaat graag in op de uitnodiging van de Commissie om hierover in dialoog te gaan. Want het is duidelijk dat dit heel wat inspanningen zal vragen van bedrijven die ook bezig zijn met de brexit, de coronacrisis en de klimaatdoelstellingen.”

Tine Cattoor, hoofd productbeleid essenscia: “Europa is het enige juiste beleidsniveau voor een veelomvattende productwetgeving. Maar Europa is geen eiland in de wereldeconomie en moet aan z’n grenzen streng toekijken of ingevoerde consumentengoederen – of het nu gaat om kinderspeelgoed, cosmetica of kledij – wel voldoen aan dezelfde veiligheidsvereisten. De timing van de nieuwe regelgeving is nog onduidelijk, maar complex zal het zeker zijn. Daarom zet essenscia zijn VLARIP– en WALRIP-opleidingsprogramma’s onverminderd verder, om kmo’s en bedrijven niet alleen te helpen REACH en andere chemiewetgevingen correct toe te passen, maar ook de transitie te maken naar veilige en duurzame producten in een circulaire economie.”

    De overheid heeft vastgesteld dat het aantal biociden die illegaal op de markt aangeboden worden sinds de aanvang van de Covid-19-crisis gestegen is. Deze stijging is dramatisch toegenomen sinds de aankondiging van de versoepeling van de coronamaatregelen. Bioplus-Probois vindt het belangrijk mee te werken aan correcte informatieverspreiding.
 • Alle biociden die op de Belgische markt aangeboden worden, moeten door de FOD Volksgezondheid geregistreerd of toegelaten  worden, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 4/4/2019 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden en de EU Verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden.
 • Desinfecterende handgels die tussen 60 en 80% alcohol bevatten en geen therapeutische indicaties vermelden, zijn biociden die aan dezelfde verplichtingen onderworpen zijn, krachtens de richtsnoeren van de Gemengde Commissie.
 • Na het zeer negatieve advies van de Hoge Gezondheidsraad, moeten desinfectietunnels van een toelating voorzien zijn om op de markt te mogen worden aangeboden en gebruikt. Tot op heden is er geen enkele desinfectietunnel toegelaten.
 • Om te weten of een product op de Belgische markt is toegelaten, gelieve je te baseren op de lijst van toegelaten biociden en lijst van tijdelijke toelatingen die werd opgesteld naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.
 • Op 21 augustus 2020 werd een Ministerieel Besluit in het Staatsblad gepubliceerd, waarin meer informatie staat over de tijdelijke Europese toelatingen en tijdelijke nationale registraties die ter bestrijding van het coronavirus via noodprocedures werden verleend voor specifieke PT1 en PT2 producten, zoals handgels en desinfectiemiddelen. Beide types tijdelijke erkenningen krijgen een verlenging van hun geldigheidsduur van een half jaar. De tijdelijke nationale registraties krijgen er daarbovenop een verlenging bij, indien er in tussentijd een reguliere aanvraag tot registratie wordt aangevraagd, iets waar Bioplus-Probois sterke voorstander van is.
Je kan de Covid-19-pagina van de overheid raadplegen met meer informatie over een vlottere bevoorrading van biociden en ter beperking van de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van biociden ter bestrijding van het coronavirus. Of neem contact op met de Helpdesk van de FOD Volksgezondheid.


  Brussel, 15 juni 2020 - Om al haar burgers op gelijke voet te behandelen, bepaalt Europa voor veel producten de spelregels. Op lidstaatniveau worden die regels uitgevoerd en lokaal kan men daar eventueel van afwijken mits respect voor de te volgen procedures. In die zin is de recente uitspraak van de Raad van State in een rechtszaak tussen het Waalse Gewest en Phytofar en Bioplus-Probois, over het verbod op het gebruik van neonicotinoïden, vrij logisch: ook een Gewest moet de federale en Europese regels respecteren, die ze trouwens zelf mee heeft goedgekeurd.

Waals verbod

Het Waalse Gewest verbood in 2018 het gebruik van een ganse klasse van bestrijdingsmiddelen, de zogenaamde “neonicotinoïden”, op zijn hele grondgebied. Dit resulteerde in problemen voor onder andere de kakkerlakken- en ongediertebestrijding in de toeristische sector maar ook voor de Waalse landbouwers. In recente uitspraken heeft de Raad van State dit verbod nu geannuleerd. Deze arresten baseren zich vooral op de schending van de grondwettelijke verplichting tot federale loyauteit (de regio’s en de federale overheid moeten elkaars bevoegdheden respecteren en niet verhinderen of bemoeilijken), maar ook andere juridische argumenten zouden tot dezelfde logische uitspraak hebben  geleid.

Vooruitblikken

Phytofar en Bioplus-Probois zijn tevreden dat de Raad van State vindt dat het Waalse Gewest de federale bevoegdheden moet respecteren.
Peter Jaeken, secretaris-generaal van Phytofar en Bioplus-Probois: “We hopen dat de gelijkaardige nog lopende rechtszaken nu op dezelfde basis kunnen beoordeeld worden. Maar nu is het vooral belangrijk om vooruit te blikken naar de uitdagingen op middellange en lange termijn: klimaat, biodiversiteit en de broodnodige samenwerking tussen sectoren, landen en continenten om daar een gedragen oplossing voor te vinden.  Wij staan open voor een dialoog. Daarnaast zullen onze leden blijven investeren in onderzoek naar oplossingen die onze klanten nodig hebben en die meegroeien met de maatschappelijke verwachtingen. Het is alleszins nuttiger voor mens en maatschappij om daar geld en energie te steken dan in rechtszaken!”

Door de complexiteit van de materie kunnen we enkel de grote lijnen van de rechtszaak geven en niet alle details in één persbericht uitleggen. Indien je meer informatie wenst, staan wij je natuurlijk graag te woord.

Bioplus-Probois is de Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik.
Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, vindt het belangrijk mee te werken aan de verspreiding van duidelijke informatie over de complexe materie van gewasbescherming.
Voor meer informatie: Sigrid Maebe, gsm 0494/16.73.43, smaebe@phytofar.be. Volg ons op Facebook, LinkedIn, Twitter en op onze nieuwe website www.phytofar.be!


    Verschillende leden van Bioplus-Probois brengen biociden op de markt die in tijden van het coronavirus COVID-19 van levensbelang zijn! Zo zijn er de ontsmettende handgels en de producten om oppervlakten mee te ontsmetten. Het is mogelijk om een noodprocedure aan te vragen om zulke biociden versneld op de markt te brengen.

Het op de markt brengen van zulke biociden is gereglementeerd door de Europese regelgeving (BPR) en het Belgische Koninklijk Besluit van 04/04/2019.

Ethanol bijvoorbeeld is een werkzame stof die op dit moment op Europees niveau wordt geëvalueerd en tijdens deze overgangsperiode vallen biociden die ethanol bevatten onder de nationale wetgeving. Firma’s die ontsmettende producten op de markt willen brengen, zoals handgels, moeten nu dus de nationale registratieprocedure volgen en een registratiedossier bij de Belgische autoriteiten indienen. Je vindt de registratieprocedure bij de FOD Volksgezondheid. Normaal duurt het ongeveer 40 dagen vooraleer een registratie voor een biocide wordt bekomen.

In deze moeilijke tijden waarbij snel moet gehandeld worden tegen het coronavirus, is het echter mogelijk om van deze normale registratieprocedure af te wijken door een noodprocedure aan te vragen.

Artikel 55 van het BPR staat een afwijking van de normale registratieprocedure toe. Deze noodprocedure maakt het mogelijk om een tijdelijke registratie te verkrijgen en is momenteel geldig voor 2 productcategorieën: alcoholische handgels (PT1) en ontsmettingsmiddelen voor oppervlakken (PT2).

Na controle van de ontvankelijkheid van het dossier en na een onderzoek verlenen de autoriteiten een tijdelijke registratie voor het op de markt brengen van het product en het gebruik ervan, voor een periode van maximaal 180 dagen. Deze tijdelijke registratie is gratis. Tegelijkertijd zal de aanvrager echter worden gevraagd om zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen om een regelmatige registratie voor zijn product te verkrijgen (de normale registratieprocedure).

De Dienst Biociden van de FOD Volksgezondheid doet momenteel alles wat ze kan om een snel antwoord te geven, zodat onze bedrijven mee kunnen werken aan de vertraging van de verspreiding van het coronavirus!

In de strijd tegen het coronavirus is het van levensbelang om werknemers en ook klanten te beschermen. DETIC heeft een lijst samengesteld van bedrijven die in staat zijn u oppervlaktedesinfecteermiddelen (PT2 VIRUCIDE) te leveren. Deze bedrijven beschikken over de verplichte (vaste of tijdelijke) toelatingen om hun producten in België op de markt te brengen, waardoor de kwaliteit van de virusdodende werking gewaarborgd is.”

Om bij te dragen aan de strijd tegen de verspreiding van het virus, is het cruciaal om over de nodige hoeveelheden kwaliteitsproducten te beschikken. Het is ook belangrijk dat eindgebruikers toegang hebben tot deze producten. Om aan de dringende vraag van bedrijven tegemoet te komen, is DETIC van plan een nieuwe webpagina uit te rollen (naast de pagina die toegewijd is aan hydroalcoholische gels), waar alle bij DETIC aangesloten bedrijven kunnen laten weten of zij in staat zijn product te leveren voor desinfectie van opervlakken (PT2- virucide), in welke conditionering ook. Gelet op de dramatische toestand zullen ook bedrijven die niet bij DETIC aangesloten zijn, op verzoek vermeld worden. Om deze lijst zo snel mogelijk samen te stellen en online te krijgen, vragen wij u, als u inderdaad capaciteit hebt om producten voor desinfectie van oppervlakken (PT2-virucide) te leveren, die vallen onder een al dan niet tijdelijke vergunning voor het in de handel brengen, verleend door de bevoegde autoriteit voor biociden (kwaliteitsgarantie), ons de volgende informatie door te sturen:
 • naam en adres van uw bedrijf
 • het e-mailadres van een contactpersoon
 • een telefoonnummer
 • en, facultatief, het soort conditionering
naar het adres: secretariat-detic@detic.be.

Deze lijst zal overgemaakt worden aan alle industriële sectoren die mogelijk vragende partij zijn (voedingsindustrie, massadistributie, chemische industrie, enz.).

Meer info op:

Eind april 2018 brachten afgevaardigden van het Directoraat-generaal Health and Food Safety van de Europese Commissie, een bezoek aan de Belgische overheidsdienst die instaat voor het afleveren van toelatingen van biociden voor de Belgische markt.

België maakt, samen met Duitsland, Nederland, Hongarije, Spanje en Polen deel uit van de zogeheten ‘Fact-Finding Mission’, waarbij specifiek wordt nagegaan hoe de implementatie van de Europese wetgeving rond biociden in elk van deze landen verloopt.

Ook voor de industrie, vertegenwoordigd door Bioplus-Probois en Detic, was dit een ideale gelegenheid om aan deze auditeurs duidelijk te maken wat er goed loopt in België maar ook waar de nodige verbeterpunten liggen. Zoals steeds werden er mogelijke suggesties voor een verdere harmonisatie ten opzichte van andere Europese landen naar voren geschoven.

Bioplus-Probois is tevreden met de constructieve dialoog. De relatie tussen de industrie en de Belgische overheidsdienst en het recent ingevoerde gesloten circuit waarbij registratie noodzakelijk is en de pijnpunten daarrond, werden openlijk besproken. Verder werden ook onderwerpen aangekaart als de capaciteit om de dossieraanvragen te verwerken, de administratieve lasten (met o.a. de toelatingskosten) en het duurzaam gebruik van biociden.

Voor het volledige rapport over de Fact-Finding Mission in België en de andere landen, is het nog wachten tot midden 2019, maar het audit-werkprogramma 2018 is wel beschikbaar.

 
 
Een nieuw koninklijk besluit van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu verplicht alle verkopers en gebruikers van biociden van het gesloten circuit om zich online te registreren. Via de nieuwe wetgeving wil de FOD een overzicht krijgen van de verkoop en aankoop van deze biociden in België. Alle info vind je op de website van FOD Volksgezondheid.


 
Brussel, 28 februari 2019 – essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie en life sciences, viert vandaag haar 100ste verjaardag met een feestelijk evenement in Brussel in aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning en meer dan 1.000 aanwezigen uit binnen- en buitenland. Het is het officiële startschot van een feestjaar onder het motto ‘A history for the future’. De kostbare erfenis van een eeuw industriële innovatie en welvaartscreatie biedt de chemie, kunststoffen, farma en biotech in België een stevig fundament om ook de komende 100 jaar internationaal toonaangevend te blijven.

Download het persbericht.

    Bob, 20 jaar, stelde deze vraag.

Wat is het beste ontsmettingsmiddel voor het huishouden?
Tal van merken met verschillende ingrediënten vertellen te desinfecteren. Zijn er sommige beter aanbevolen/te mijden? Paar merken: Javel LaCroix/Dettol Onstm. Sray/Spectramed/... (alcohol; waterstofperoxide: soda, azijn, ...) Merk verder op dat javel ook in bruistabletten beschikbaar is. Te verkiezen boven het vloeibare variant voor best behoudwerkzaamheid over de tijd? Bedankt.

Lees hier het antwoord van Lic. Sigrid Maebe, wetenschapscommunicator. 

De digitale revolutie beroert de gemoederen. Is dit een zegen voor de industrie om duurzame welvaart te bereiken? Of een verwoestende storm die alleen de machtigen zullen overleven? Het is te laat om deze kwesties nu te bespreken. Digitaal is hier en we moeten het maximale eruit halen. Het is op deze manier dat de 13e editie van de “Rencontres Filière Bois“ de hele Waalse houtindustrie wil aanspreken, op 26 april 2018. Tijdens een plenaire sessie zullen de geweldige mogelijkheden besproken worden die digitale technieken in de verschillende sectoren van de industrie bieden. Vier workshops geven professionals de gelegenheid om de voordelen te ondervinden van die digitale technologieën op het gebied van productie, verwerking, houthandel en opleiding. De dag wordt afgesloten met een galadiner waarbij de eerste "Fibres d’or" worden uitgereikt, trofeeën die op verschillende punten de meest succesvolle bedrijven in de sector belonen.    

 
 
Brussel, 12 september 2019 - Na mislukte broedpogingen en dode mezen in hun nest, onderzochten Velt en Vogelbescherming Vlaanderen of pesticiden werden teruggevonden in de dode mezenjongen. VELT concludeert dat de aanwezigheid van pesticiden in de mezenjongen hun dood niet kan verklaren. Phytofar blijft aansporen tot goede landbouwpraktijken. Landbouwers en tuiniers gebruiken gewasbeschermingsmiddelen om hun gewassen te beschermen of hun tuin te vrijwaren van schadelijke plagen en onkruiden. Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsproducten is en blijft een prioriteit!

Persbericht (PDF)

    Op dinsdag 17 oktober 2017 vond in Brussel het jaarlijkse internationale Biocidal Products Regulation Symposium van ARCHE plaats. ARCHE Consulting heeft expertise in chemische regelgeving en is een groeiende speler in de sector van de biociden.

Op het symposium werden de meest recente ontwikkelingen op gebied van de regelgeving van biociden voorgesteld en besproken. Dit jaar lag de klemtoon op het concept van biocide productfamilies. Het was het ideale moment voor de 85 deelnemers om experten en beleidsmakers van de Europese Commissie, overheden en industrie te ontmoeten.

Bioplus-Probois heeft er als co-sponsor zijn nieuwe website en bijhorende informatiebrochure kunnen voorstellen. Bedrijven die lid willen worden van de sectorvereniging kunnen ons vrijblijvend contacteren.


 
 
16-10-2017 - Innovatie is de sleutel voor een geslaagde transitie naar een circulaire economie en een succesrijke aanpak van de klimaatuitdaging. Zo luidt de centrale boodschap in het vijfde duurzaamheidsrapport dat sectorfederatie essenscia heeft voorgesteld. De Belgische chemie, kunststoffen, farma en biotech zet zo mee de schouders onder de realisatie van de wereldwijde duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Maar een studie van de Université Catholique de Louvain (UCL) wijst er tegelijk op dat de sector nog meer en duidelijker moet communiceren over zijn inspanningen op vlak van duurzaamheid.
 
De Belgische vereniging van fabrikanten, formuleerders en verdelers van biociden voor industrieelberoeps- en/of privé-gebruik Bioplus-Probois maakt deel uit van de chemie en life sciences-sector. Ook onze leden werken hard om innovatie en milieu op een duurzame manier te combineren. In die context streeft de sector naar verdere energiebesparingen en de omschakeling naar een koolstofslimme samenleving waarin CO2 niet langer een broeikasgas is, maar een waardevolle grondstof. Door de recyclagegraad te verhogen, te dematerialiseren en op zoek te gaan naar hernieuwbare chemicaliën wil de sector ook een pionier zijn in de circulaire economie.

Het nieuwe online duurzaamheidsrapport illustreert op basis van ruim 40 indicatoren en meer dan honderd praktijkvoorbeelden de permanente vooruitgang van de sector in de drie sleuteldomeinen van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity.

Bekijk het volledige persbericht van essenscia.

Met het begin van de zomer stijgt ook de kans op tekenbeten. De kleine zwarte beestjes verschuilen zich het liefst in bossen en velden met hoge begroeiing en hun beten zijn niet zonder gevaar. Zo kunnen de beestjes de ziekte van Lyme of anaplasmose veroorzaken. Voorkomen is dus beter dan genezen!

Wanneer je naar gebieden trekt waar veel teken kunnen voorkomen, draag je best bedekkende kledij. Een lange broek, gesloten schoenen en een T-shirt met lange mouwen verhinderen immers dat de beestjes zich vast kunnen bijten in je huid. Blijf altijd op de paden en vermijd contact met struikgewas en hoog gras. Controleer je lichaam zeker na elke wandeling en verwijder de teek door met een pincet of tekentang een draaiende beweging uit te voeren.

Voor extra bescherming kan je je huid ook insmeren met een afweerstof die de teken op afstand zal houden. Je kan dergelijke handige oplossingen meestal kopen bij de apotheek die je ook het nodige gebruiksadvies kan geven. Lees dan wel altijd goed wat er op het etiket staat en houd rekening met speciale gebruiksaanwijzingen voor kinderen. Spoel de resten van de afweerstof nooit uit in de gootsteen en volg de instructies voor het verwijderen van de lege verpakkingen.
 

Het aantal mensen dat is besmet met het zika-virus groeit heel erg snel. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht dat het virus vrijwel overal op het Amerikaanse continent zal opduiken. Een oplossing is voorlopig niet voorhanden.

De Wereldgezondheidsorganisatie vreest dat zo'n drie tot vier miljoen mensen op het Amerikaanse continent besmet zullen raken, onder wie 1,5 miljoen Brazilianen. Ook in Curaçao, Sint-Maarten en Suriname zijn gevallen bekend.

Het virus wordt overgebracht door muggenbeten en is niet erg bedreigend voor volwassenen. Bekende symptomen zijn koorts en uitslag. Vaak is iemand na een week weer in orde.

Elke omgeving die mogelijk in aanraking is gekomen met het Zika virus moet daarom continu en grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden. Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.

 Klik hier om de lijst van toegelaten biociden in België te raadplegen.


De bekende symbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen pictogrammen die in heel Europa en in zeer veel andere landen over de hele wereld uniform zullen zijn.

 

Biociden levensnoodzakelijk in de strijd tegen Ebola

Het voorbije jaar was Ebola helaas een niet te vermijden onderwerp. Het zeldzame virus is in 25% tot 90% van de gevallen dodelijk en hoewel volop experimentele medicijnen worden getest bestaat er momenteel nog geen behandeling. Voorkoming en het tegengaan van de uitbreiding van de ziekte is daarom cruciaal. Door afzondering van de patiënten, persoonlijke bescherming van medisch en verzorgend personeel en strikte hygiënische controle kan men overdracht van het virus vermijden.

Elke omgeving die mogelijk in aanraking is gekomen met het Ebola virus moet daarom continu en grondig gereinigd en gedesinfecteerd worden. Hygiëne maatregelen en de inzet van effectieve biociden is dan ook van kritisch belang om de strijd tegen deze ziekte te overwinnen.