Wetgeving van biociden

Lijst van toegelaten biociden in België

De volledige lijst van toegelaten biociden in België is via deze link consulteerbaar

Wetgeving van biociden (EU – BE)

De Belgische wetgeving voor biociden is een van de oudste in zijn soort, al sinds 1975 is de Belgische producent of importeur verplicht hier conform mee te zijn (KB 5 juni 1975). Als voorlopers hebben België, Italië en Finland het goede voorbeeld gegeven. Dit initiële KB werd later vervangen door het Koninklijk besluit van 22 mei 2003.

Sinds kort is de nieuwe Europese biociden verordening - BPR (EU) 528/2012 - die zich nu in de aanloopperiode bevindt en gebaseerd is op de biocidenrichtlijn - 98/8/EG - van toepassing in de EG. Een welgekomen, geharmoniseerde maar zware omkadering die hoge standaarden hanteert voor de gezondheid en het milieu en die de producenten de nodige wettelijke basis zal geven om hun producten op een veilige manier op de markt te brengen.

Volgens de Europese Verordening 528/2012 is een biocide gedefinieerd als:

  • alle stoffen of mengsels die, in de vorm waarin zij aan de gebruiker worden geleverd, uit een of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren, met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden;
  • alle stoffen of mengsels die worden gegenereerd door stoffen of mengsels die zelf niet vallen onder het eerste streepje, en die gebruikt worden met als doel een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden;
  • behandelde voorwerpen waarvan de primaire werking een biocidale werking is, worden beschouwd als biociden.

Met 'schadelijke organismen' wordt dan weer bedoeld: elk organisme dat ongewenst aanwezig is of een schadelijke invloed heeft op de mens, zijn werkzaamheden of door hem gebruikte of vervaardigde producten, op dieren of op het milieu.

Klik hier voor de Europese Verordening 528/2012 (BPR) - Biocides Products Regulation

  • Voor meer informatie over ‘Behandelde Voorwerpen’ (Treated Articles) verwijzen we naar ’Verduurzamen’ of klik op deze link.
  • Voor meer informatie over Artikel 95 en de Artikel 95-lijst, klik hier.
  • Voor meer informatie over de CLP-Verordening (Classificatie, Etikettering en Verpakking), klik hier.

De Europese regelgeving onderscheidt 22 producttypes (PT) van biociden, onderverdeeld in 4 hoofdgroepen. Zie ook ’Indeling van biociden’

 

Nieuw Koninklijk Besluit voor biociden

Naar aanleiding van de verordening 528/2012 is het Koninklijk Besluit van 22 mei 2003 nu opnieuw vervangen door een nieuw Koninklijk Besluit. In dit nieuwe Koninklijk Besluit staan nog uitsluitend het nationaal toelatingssyteem en het gebruik van biociden van het gesloten circuit.

Meer algemene bepalingen liggen nu ook vast door de Verordening. Het is dus belangrijk om deze in parallel te lezen.

Het nationale toelatingssysteem blijft zo goed als ongewijzigd op deze elementen na:

  • voor een notificatie is er geen verklaring meer nodig voor toegang tot de gegevens;
  • voor een notificatie is er nu ook de mogelijkheid om een wijziging aan te vragen;
  • voor zowel de toelating als de kennisgeving zijn vaste termijnen van antwoord opgelegd. De aanvrager kan steeds een verlenging van deze termijn krijgen mits een aanvaardbare motivatie;
  • het is mogelijk om op elk besluit van de Minister een beroep in te dienen bij de Hoge Gezondheidsraad.

Naast het Koninklijk Besluit voor het op de markt aanbieden en gebruik van biociden zijn ook de nieuwe retributies gepubliceerd. Beide KB’s zijn te consulteren:

 

Biociden van klasse A zullen wijzigen in een gesloten circuit

Het nieuwe Koninklijke Besluit van 8 mei 2014 verplicht alle verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico (biociden van het gesloten circuit) om zich online te registreren vanaf december 2015. Via de nieuwe wetgeving wil de FOD een volledig overzicht krijgen van de verkoop, aankoop en het gebruik van deze biociden in België.

Biociden van het gesloten circuit (vroeger biociden klasse A genoemd) zijn biociden die een hoog risico inhouden voor de gezondheid: o.a. giftig, zeer giftig, kankerverwekkend, mutageen. Daarom mogen enkel professionelen ze gebruiken. Voor deze producten is het vaak noodzakelijk om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.

Verkopers en gebruikers van deze biociden moeten zich sinds mei 2016 verplicht registreren via een online registratiesysteem. Ook elke verkoop, aankoop of gebruik moet worden ingegeven. Het register moet om de drie maanden aangevuld worden. De verkoper moet zijn klant ook informeren over de verplichte registratie. Bij de registratie, zal de gebruiker uitleg krijgen over hoe hij het biocide veilig kan gebruiken, welke voorzorgsmaatregelen hij moet nemen, of hij beschermende kledij moet dragen, hoe hij het biocide veilig moet opbergen.

Het nieuwe KB legt de nadruk op het traceren van verkoop en gebruik van de biociden van het gesloten circuit. Na de identificatie van de gebruikers en verkopers, zal bepaald worden welke opleidingen noodzakelijk zijn specifiek per sector of per producttype. Dit zal gebeuren in overleg met de adviesraad voor duurzaam gebruik van pesticiden. Het nieuwe systeem zal de verplichte algemene opleiding voor verkopers en gebruikers van biociden met een hoog gezondheidsrisico vervangen.

De registratie is verplicht vanaf mei 2016. De online applicatie staat wel al sinds december 2015 online, zodat er voldoende tijd is om kennis te maken met het nieuwe systeem.  Tot december 2015 blijven de oorspronkelijke bepalingen gelden. De FOD zal de volgende maanden nog concrete richtlijnen en praktische info communiceren via de website van het ministerie.